PRIVACYBELEID

 

Kamado Joe vindt het belangrijk om verantwoord om te gaan met persoonlijke informatie. Elke pagina van onze website is te bezoeken zonder informatie te verstrekken over uzelf, maar soms hebben we gegevens nodig (onze contactpagina) om te kunnen reageren op vragen of opmerkingen, of om gevraagde informatie te verstrekken. Deze privacyverklaring licht toe hoe wij in dergelijke situaties gegevens verzamelen en gebruiken. Door onze website te bezoeken gaat u akkoord met de wijze waarop wij omgaan met gegevens, zoals beschreven in deze verklaring.

 

GEKOPPELDE WEBSITES

Onze websites bevatten links naar andere sites die geëxploiteerd worden door derden. We raden u aan het privacybeleid van die andere sites door te lezen, zodat u weet hoe zij informatie over u verzamelen en gebruiken.

 

INFORMATIE DIE U AAN ONS VERSTREKT

Wij kunnen ALLEEN persoonsgerelateerde informatie over u verkrijgen als u er zelf voor kiest om ons die informatie te geven. Wij kunnen u o.a. vragen om de volgende soorten persoonsgerelateerde informatie te verstrekken: naam, adres, postcode, telefoonnummer, titel, e-mailadres en bedrijf (waar van toepassing).

 

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over uw bezoek die niet te herleiden is naar u persoonlijk. We kunnen zien wat voor computer, browser en webservice u gebruikt. Ook weten we de datum en het tijdstip van uw bezoek, en welke pagina’s u bekeken hebt. Het verzamelen van dergelijke informatie helpt ons de vormgeving van de website af te stemmen op uw voorkeuren.

 

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Een ‘cookie’ is een databestandje dat een website naar uw browser kan sturen en dat vervolgens kan worden opgeslagen op uw harde schijf. Onze websites gebruiken cookies om een doorlopende verbinding te simuleren – via de cookies kunnen we informatie over uw voorkeuren en bezoeken ‘onthouden’, zodat u de verschillende pagina’s van onze websites kunt bekijken zonder opnieuw uw gegevens te hoeven invullen. In deze cookies wordt geen persoonsgerelateerde informatie opgeslagen. Onze website kan ook gebruikmaken van andere technologieën om bij te houden welke pagina’s worden bekeken door onze bezoekers. Aan de hand van deze niet-herleidbare klikstroomgegevens krijgen wij meer inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken.

Algemene voorwaarden

 

Kamado Joe stelt de informatie op deze website beschikbaar als service aan onze klanten en andere internetgebruikers. Kamado Joe geeft geen garantie voor wat betreft de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze website of andere websites waarnaar doorgelinkt wordt op deze website. Het is ten strengste verboden om auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze website of van websites waarnaar doorgelinkt wordt op deze website te downloaden of te verspreiden zonder toestemming van de copyrighthouder.

 

U dient ervan uit te gaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders aangegeven, en niet gekopieerd, vermenigvuldigd, verspreid, gewijzigd, gepubliceerd, gedownload, gepost of op enige andere manier overgebracht mag worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kamado Joe of een andere copyrighthouder. UITZONDERING: het is wel toegestaan om het materiaal uit te printen voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u eventuele copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsaanduidingen niet weglaat of verandert. Tenzij anders aangegeven vallen alle handelsmerken die voorkomen op de websites van Kamado Joe onder de handelsmerkrechten van Kamado Joe. Het wijzigen, verspreiden of voor enig doel gebruiken van het materiaal op deze website dat auteursrechtelijk beschermd dan wel anderszins beschermd is krachtens het intellectueel eigendomsrecht houdt een directe schending in van de intellectueel eigendomsrechten van Kamado Joe. Het materiaal vervat in deze website is auteursrechtelijk beschermd, valt onder de wereldwijde auteursrechtwetten en verdragsbepalingen, en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor legale doeleinden.

 

Kamado Joe geeft geen garantie voor wat betreft de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze website of van andere websites waarnaar doorgelinkt wordt op deze website. Alle informatie over producten is gebaseerd op actuele informatie die beschikbaar was op het moment van programmeren. Kamado Joe behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaande kennisgeving, in de informatie vervat in deze website, zonder enige beperking. Kamado Joe GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITESERVICE NIET ONDERBROKEN ZAL WORDEN OF VRIJ IS VAN FOUTEN, OF DAT ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE OF ANDER MATERIAAL BESCHIKBAAR OP DAN WEL TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN, WORMEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. MOGELIJK IS DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET VAN TOEPASSING OP U, VOOR ZOVER HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOESTAAT.

 

Kamado Joe AANVAARDT ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMSTIGE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DAN WEL SCHADEVERGOEDINGEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE, DAN WEL OP HET AFGAAN OP OF GEBRUIKMAKEN VAN INFORMATIE, DIENSTEN OF PRODUCTEN VERSTREKT OP OF VIA DE WEBSITE, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT VERGISSINGEN, ONVOLLEDIGHEDEN, ONDERBREKINGEN, WISSEN VAN BESTANDEN, FOUTEN, GEBREKEN, VERTRAGINGEN IN EXPLOITATIE, OF OVERBRENGING, DAN WEL ENIG IN GEBREKE BLIJVEN. DEZE UITSLUITING VAN BIJKOMSTIGE EN GEVOLGSCHADE IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U, VOOR ZOVER HET VAN TOEPASSING ZIJNDE RECHT HET UITSLUITEN VAN BIJKOMSTIGE EN GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAT. De totale aansprakelijkheid van Kamado Joe voor alle verliezen, schades en rechtsvorderingen (gebaseerd op overeenkomst, onrechtmatige daad (met inbegrip van doch niet beperkt tot onachtzaamheid) of anderszins) zal niet hoger zijn dan de directe oplopende som die u eventueel specifiek betaald hebt om toegang te krijgen tot deze website.

 

HIERBIJ VERKLAART U KAMADO JOE TE VRIJWAREN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN KOSTEN, WAARONDER REDELIJKE ADVOCAATKOSTEN, DIE VERBAND HOUDEN MET EEN EVENTUELE SCHENDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR U.

 

Deze website wordt door Kamado Joe beheerd en onderhouden vanuit de staat Georgia in de Verenigde Staten van Amerika. Deze website is toegankelijk vanuit alle 50 staten, alsmede vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien er per locatie andere wetten kunnen gelden dan in Georgia, gaan zowel u als Kamado Joe ermee akkoord dat de statuten en wetten van de staat Georgia van toepassing zullen zijn op alle zaken die verband houden met het gebruik van deze website, ongeacht eventuele strijdige wettelijke bepalingen. Voorts gaan u en Kamado Joe akkoord met, en onderwerpen u en Kamado Joe zich hierbij aan, de uitsluitende personele jurisdictie en het rechtsgebied van het Circuit Court van Fulton County, Georgia, en het United States District Court of Georgia met betrekking tot dergelijke kwesties. Kamado Joe geeft geen garantie dat de informatie en materialen op deze website geschikt zijn voor of beschikbaar zijn voor gebruik op andere locaties, en het is verboden om deze informatie en materialen te bekijken in gebieden waar de inhoud onwettig is. Degenen die deze website bezoeken vanaf andere locaties doen dat op eigen initiatief en zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten. Het is niet toegestaan om de materialen op deze website te gebruiken of exporteren als dat strijdig is met de exportwetgeving en -bepalingen van de VS.

 

Alle opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën, graphics, gegevens of andere informatie rechtstreeks voorgelegd aan Kamado Joe via deze website of per e-mail worden het uitsluitend eigendom van Kamado Joe en worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij te gebruiken. Zonder beperking wordt alles wat u verzendt, indient of post het uitsluitend eigendom van Kamado Joe, dat voor elk doel gebruikt mag worden, waaronder doch niet beperkt tot, vermenigvuldiging, verzending, publicatie, uitzending en posten. Voorts staat het Kamado Joe vrij om gebruik te maken van eventuele ideeën, concepten, kennis of technieken vervat in communicatie die u naar deze website zendt voor welk doel dan ook, met inbegrip van doch niet beperkt tot het ontwikkelen en op de markt brengen van producten waarin dergelijke informatie gebruikt wordt, waarbij Kamado Joe niet aansprakelijk is voor schadevergoeding ten gevolge van eventuele overeenkomsten met de ingezonden materialen die zich kunnen voordoen in de producten, het bedrijf of de diensten van Kamado Joe. Voorts kunt u door gebruik te maken van deze website bepaalde informatie verstrekken over uzelf en uw gebruik van de website, welke informatie Kamado Joe kan verzamelen. Het staat Kamado Joe vrij deze informatie te gebruiken voor elk doel dat Kamado Joe geschikt acht, met inbegrip van doch niet beperkt tot marketingdoeleinden.

 

Kamado Joe behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, zulks uitsluitend naar eigen inzicht. Alle herzieningen zullen op deze pagina bekendgemaakt worden. Aangezien u gebonden bent aan alle herzieningen die Kamado Joe doorvoert, is het raadzaam om deze pagina te bekijken telkens wanneer u de website van Kamado Joe bezoekt. Het is belangrijk dat u alle voorwaarden goed doorleest en begrijpt waartoe u zich verplicht, wanneer u deze website bezoekt.

 

 

CONTACT MET DE WEBSITE

Voor vragen over deze privacyverklaring, de procedures die deze website hanteert of uw gebruik van deze website verwijzen we u naar onze servicepagina.